Durga Chalisa Lyrics in Kannada ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ

Select Language >> Hindi/Sanskrit, EnglishBengaliTelugu, PunjabiMarathi

ನಮೋ ನಮೋ ದುರ್ಗೇ ಸುಖ ಕರನೀ
ನಮೋ ನಮೋ ಅಂಬೇ ದುಃಖ ಹರನೀ ||

ನಿರಂಕಾರ ಹೈ ಜ್ಯೋತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ
ತಿಹೂಂ ಲೋಕ ಫೈಲೀ ಉಜಿಯಾರೀ ||

ಶಶಿ ಲಲಾಟ ಮುಖ ಮಹಾವಿಶಾಲಾ
ನೇತ್ರ ಲಾಲ ಭೃಕುಟಿ ವಿಕರಾಲಾ ||

ರೂಪ ಮಾತು ಕೋ ಅಧಿಕ ಸುಹಾವೇ
ದರಶ ಕರತ ಜನ ಅತಿ ಸುಖ ಪಾವೇ ||

ತುಮ ಸಂಸಾರ ಶಕ್ತಿ ಲಯ ಕೀನಾ
ಪಾಲನ ಹೇತು ಅನ್ನ ಧನ ದೀನಾ ||

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಹುಯಿ ಜಗ ಪಾಲಾ
ತುಮ ಹೀ ಆದಿ ಸುಂದರೀ ಬಾಲಾ ||

ಪ್ರಲಯಕಾಲ ಸಬ ನಾಶನ ಹಾರೀ
ತುಮ ಗೌರೀ ಶಿವ ಶಂಕರ ಪ್ಯಾರೀ ||

ಶಿವ ಯೋಗೀ ತುಮ್ಹರೇ ಗುಣ ಗಾವೇಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ತುಮ್ಹೇಂ ನಿತ ಧ್ಯಾವೇಂ ||

ರೂಪ ಸರಸ್ವತೀ ಕಾ ತುಮ ಧಾರಾ
ದೇ ಸುಬುದ್ಧಿ ಋಷಿ ಮುನಿನ ಉಬಾರಾ ||

ಧರಾ ರೂಪ ನರಸಿಂಹ ಕೋ ಅಂಬಾ |
ಪರಗಟ ಭಯಿ ಫಾಡ ಕೇ ಖಂಬಾ ||

ರಕ್ಷಾ ಕರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಚಾಯೋ |
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಕೋ ಸ್ವರ್ಗ ಪಠಾಯೋ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪ ಧರೋ ಜಗ ಮಾಹೀಂ |
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಂಗ ಸಮಾಹೀಂ ||

ಕ್ಷೀರಸಿಂಧು ಮೇಂ ಕರತ ವಿಲಾಸಾ |
ದಯಾಸಿಂಧು ದೀಜೈ ಮನ ಆಸಾ ||

ಹಿಂಗಲಾಜ ಮೇಂ ತುಮ್ಹೀಂ ಭವಾನೀ
ಮಹಿಮಾ ಅಮಿತ ನ ಜಾತ ಬಖಾನೀ ||

ಮಾತಂಗೀ ಧೂಮಾವತಿ ಮಾತಾ
ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಬಗಲಾ ಸುಖದಾತಾ ||

ಶ್ರೀ ಭೈರವ ತಾರಾ ಜಗ ತಾರಿಣೀ
ಛಿನ್ನ ಭಾಲ ಭವ ದುಃಖ ನಿವಾರಿಣೀ ||

ಕೇಹರಿ ವಾಹನ ಸೋಹ ಭವಾನೀ
ಲಾಂಗುರ ವೀರ ಚಲತ ಅಗವಾನೀ ||

ಕರ ಮೇಂ ಖಪ್ಪರ ಖಡಗ ವಿರಾಜೇ
ಜಾಕೋ ದೇಖ ಕಾಲ ಡರ ಭಾಜೇ ||

ತೋಹೇ ಕರ ಮೇಂ ಅಸ್ತ್ರ ತ್ರಿಶೂಲಾ
ಜಾತೇ ಉಠತ ಶತ್ರು ಹಿಯ ಶೂಲಾ ||

ನಗರಕೋಟಿ ಮೇಂ ತುಮ್ಹೀಂ ವಿರಾಜತ
ತಿಹುಂ ಲೋಕ ಮೇಂ ಡಂಕಾ ಬಾಜತ ||

ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ದಾನವ ತುಮ ಮಾರೇ
ರಕ್ತಬೀಜ ಶಂಖನ ಸಂಹಾರೇ ||

ಮಹಿಷಾಸುರ ನೃಪ ಅತಿ ಅಭಿಮಾನೀ
ಜೇಹಿ ಅಘ ಭಾರ ಮಹೀ ಅಕುಲಾನೀ ||

ರೂಪ ಕರಾಲ ಕಾಲಿಕಾ ಧಾರಾ
ಸೇನ ಸಹಿತ ತುಮ ತಿಹಿ ಸಂಹಾರಾ ||

ಪಡೀ ಭೀಢ ಸಂತನ ಪರ ಜಬ ಜಬ
ಭಯಿ ಸಹಾಯ ಮಾತು ತುಮ ತಬ ತಬ ||

ಅಮರಪುರೀ ಅರು ಬಾಸವ ಲೋಕಾ
ತಬ ಮಹಿಮಾ ಸಬ ಕಹೇಂ ಅಶೋಕಾ ||

ಜ್ವಾಲಾ ಮೇಂ ಹೈ ಜ್ಯೋತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ
ತುಮ್ಹೇಂ ಸದಾ ಪೂಜೇಂ ನರ ನಾರೀ ||

ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇ ಜೋ ಯಶ ಗಾವೇಂ
ದುಃಖ ದಾರಿದ್ರ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಆವೇಂ ||

ಧ್ಯಾವೇ ತುಮ್ಹೇಂ ಜೋ ನರ ಮನ ಲಾಯಿ
ಜನ್ಮ ಮರಣ ತೇ ಸೌಂ ಛುಟ ಜಾಯಿ ||

ಜೋಗೀ ಸುರ ಮುನಿ ಕಹತ ಪುಕಾರೀ
ಯೋಗ ನ ಹೋಯಿ ಬಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ ||

ಶಂಕರ ಆಚಾರಜ ತಪ ಕೀನೋ
ಕಾಮ ಅರು ಕ್ರೋಧ ಜೀತ ಸಬ ಲೀನೋ ||

ನಿಶಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಧರೋ ಶಂಕರ ಕೋ
ಕಾಹು ಕಾಲ ನಹಿಂ ಸುಮಿರೋ ತುಮಕೋ ||

ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಕೋ ಮರಮ ನ ಪಾಯೋ
ಶಕ್ತಿ ಗಯೀ ತಬ ಮನ ಪಛತಾಯೋ ||

ಶರಣಾಗತ ಹುಯಿ ಕೀರ್ತಿ ಬಖಾನೀ
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಗದಂಬ ಭವಾನೀ ||

ಭಯಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದಿ ಜಗದಂಬಾ
ದಯಿ ಶಕ್ತಿ ನಹಿಂ ಕೀನ ವಿಲಂಬಾ ||

ಮೋಕೋ ಮಾತು ಕಷ್ಟ ಅತಿ ಘೇರೋ
ತುಮ ಬಿನ ಕೌನ ಹರೈ ದುಃಖ ಮೇರೋ ||

ಆಶಾ ತೃಷ್ಣಾ ನಿಪಟ ಸತಾವೇಂ
ರಿಪು ಮೂರಖ ಮೊಹಿ ಅತಿ ದರ ಪಾವೈಂ ||

ಶತ್ರು ನಾಶ ಕೀಜೈ ಮಹಾರಾನೀ
ಸುಮಿರೌಂ ಇಕಚಿತ ತುಮ್ಹೇಂ ಭವಾನೀ ||

ಕರೋ ಕೃಪಾ ಹೇ ಮಾತು ದಯಾಲಾ
ಋದ್ಧಿ-ಸಿದ್ಧಿ ದೇ ಕರಹು ನಿಹಾಲಾ | ೩೮ ||

ಜಬ ಲಗಿ ಜಿಯೂಂ ದಯಾ ಫಲ ಪಾವೂಂ
ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ ಮೈಂ ಸದಾ ಸುನಾವೂಂ ||

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ ಜೋ ಗಾವೈ
ಸಬ ಸುಖ ಭೋಗ ಪರಮಪದ ಪಾವೈ

|| ದೇವೀದಾಸ ಶರಣ ನಿಜ ಜಾನೀ ಕರಹು ಕೃಪಾ ಜಗದಂಬ ಭವಾನೀ ||

Leave a Comment